(2020/107 m.fl.) Vold, trusler, tyveri, narkotika mm.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet).

En mann var i perioden 1994-2014 domfelt 14 ganger for ulike straffbare handlinger. Han var også ilagt en rettergangsbot av lagmannsretten. I forbindelse med nye straffbare handlinger i 2018 ble det innhentet en prejudisiell observasjon, som konkluderte med tvil om tilregnelighet (schizofreni). Straffesakene ble etter dette henlagt.

Det ble reist spørsmål ved om domfelte kunne ha vært utilregnelig også ved handlingene som var pådømt i perioden 1994-2014. Kommisjonen oppnevnte to rettspsykiatrisk sakkyndige, som konkluderte med at domfelte var psykotisk i rettspsykiatrisk forstand i perioden 2005 til 2014. For handlingene som var begått før 2005 uttalte de sakkyndige at domfelte ved noen anledninger har hatt sterkt nedsatt bevissthet (rusutløst psykose).

Kommisjonen fant at den sakkyndige erklæringen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. På bakgrunn av dette ble sju av dommene, hvor de straffbare handlingene var begått etter januar 2005, gjenåpnet. I tillegg ble kjennelsen om rettergangsbot fra 2006 gjenåpnet. For de øvrige sju dommene, hvor siste handlingstidspunkt var oktober 2001, ble det lagt til grunn at handlingene var utført under selvforskyldt, rusutløst psykose, som ikke fritar for straff. Begjæring om gjenåpning av disse dommen ble ikke tatt til følge.

Kommisjonens besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning delvis til følge.