(2021/320) Ran m.m.

§ 391 nr. 3 (ny rettspsykiatrisk erklæring, tilregnelighet).

En mann ble i 2014 dømt i tingretten for to ran, et forsøk på ran, et tilfelle av trusler, to tilfelle av oppbevaring av narkotika og et tilfelle av bruk av narkotika. Straffen ble satt til fengsel i 1 år og 10 måneder. Domfelte ble også dømt til å betale oppreisningserstatning til to fornærmede. Domfelte anket over straffutmålingen til Borgarting lagmannsrett, som nektet anken fremmet.

Domfelte begjærte gjenåpning i 2016, men begjæringen ble ikke tatt til følge.

Domfelte begjærte på ny gjenåpning i 2021. Det ble anført at domfeltes etterfølgende sykdomsutvikling kastet nytt lys over hans tilregnelighet på gjerningstidspunktet. Kommisjonen oppnevnte to rettspsykiatrisk sakkyndige. De avga en rettspsykiatrisk erklæring der de konkluderte med at domfelte antas å ha vært psykotisk på gjerningstidspunktet.

Kommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet, som var egnet til å føre til frifinnelse, og at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.