(2022/87) Drap

§ 391 nr. 3 (ny rettspsykiatrisk erklæring, tilregnelighet). Begjæring fra påtalemyndigheten og domfelte.

Domfelte ble i 2015 dømt i Asker og Bærum tingrett for ett overlagt drap og to tilfeller av vold mot offentlig tjenesteperson. Straffen ble satt til forvaring, med en tidsramme på 9 år og en minstetid på 6 år. Domfelte anket, og ble ved Borgarting lagmannsretts dom 6. oktober 2016 igjen dømt for overlagt drap og to tilfeller av vold mot offentlig tjenesteperson. Straffen ble, som i tingretten, satt til forvaring, med en tidsramme på 9 år og en minstetid på 6 år. Domfelte anket til Høyesterett og påtalemyndigheten erklærte motanke over straffeutmålingen, hva gjaldt beregningen av varetektsfradraget. Anken over straffeutmålingen og motanken ble tillatt fremmet. Ved Høyesteretts dom 9. februar 2017 ble ankene forkastet.

Domfelte begjærte i 2022 gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen. Det ble fremlagt en ny rettspsykiatrisk erklæring om domfelte, og domfelte anførte at denne utgjorde en ny omstendighet som syntes egnet til å lede til frifinnelse. På bakgrunn av det som fremkom i den rettspsykiatriske erklæringen begjærte også Riksadvokaten gjenåpning.

Kommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse, og at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.