(2020/25) Grov hvitvasking

§ 391 nr. 3 (nye bevis/omstendigheter).

 

En mann ble i 2018 dømt i lagmannsretten til fengsel i ett år for grov hvitvasking. Han anførte overfor kommisjonen at omstendigheter av betydning for skyldspørsmålet ikke kom frem under rettens behandling av saken og at saken ville ha fått et annet utfall dersom retten hadde vært kjent med omstendighetene.

Opplysninger kommisjonen innhentet i forbindelse med sin utredning av saken støttet domfeltes anførsel. Påtalemyndigheten innstilte på at begjæringen skulle tas til følge

Etter kommisjonens vurdering var det etter domfellelsen opplyst om omstendigheter som ikke var kjent for lagmannsretten og som syntes egnet til å føre til frifinnelse eller en vesentlig mildere straff, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.