(2021/148, 2021/209) Vold

Vold - § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, psykotisk)

En mann ble ved to dommer i 2019 dømt i tingretten til fengsel for voldslovbrudd.

Han ble i forbindelse med etterforskning av en annen sak undergitt rettspsykiatrisk vurdering. Konklusjonen var at han var psykotisk på handlingstidspunktene for forholdene som ble pådømt i 2019.

Riksadvokaten begjærte sakene gjenåpnet til gunst for domfelte, og viste til at det var tvil om domfelte var strafferettslig tilregnelig på handlingstidspunktene.

Under henvisning til straffeloven § 20 b), hvoretter lovbryteren ikke anses tilregnelig når han på handlingstidspunktet er psykotisk, fant kommisjonen at det forelå nye bevis eller omstendigheter som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Kommisjonen viste til at mye tydet på at domfelte var psykotisk på handlingstidspunktene. Det var uklart om psykosen var rusutløst. Tvilen som var kommet fram knyttet til domfeltes tilregnelighet var likevel tilstrekkelig til at det var en rimelig mulighet for frifinnelse.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.