(2020/250) Narkotika

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet) frifinnende dom for en annen tiltalt.

En mann ble i 2019 dømt i Haugaland tingrett til fengsel i 4 år og 6 måneder for salg av narkotika og oppbevaring av narkotika og dopingmidler. Etter anke til Gulating lagmannsrett ble han i 2020 dømt i tråd med tiltalen til fengsel i 4 år. 

Domfelte begjærte gjenåpning og viste til at vedkommende som domfelte var dømt for å selge narkotika til, ble frifunnet for kjøp av narkotika i sin sak for Gulating lagmannsrett i dom 24. september 2020. Vedkommende hadde tilstått kjøpet i politiavhør, men trakk senere tilståelsen i retten. Etter å ha fått politiavhørene avspilt kunne ikke lagmannsretten helt utelukke vedkommendes forklaring om at han ikke hadde hatt befatning med narkotikaen som beskrevet i tiltalebeslutningen.

Kommisjonen fant at den nye bevisvurderingen til lagmannsretten i dom 24. september 2020 var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse for domfelte for tiltalepost I a om salg av narkotika, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Det ble vist til at politiavhørene ikke ble avspilt for retten i domfeltes sak og at tilståelsen i politiavhøret hadde vært et sentralt bevis, særlig for å angi type og mengde narkotika. Kommisjonen bemerket at en SMS-korrespondanse som kunne knyttes til domfelte hadde et klart preg av å omhandle narkotikasalg til noen. Det var imidlertid ikke mulig å anslå type og mengde narkotika ut fra SMS-korrespondansen alene. 

Kommisjonen fant ikke å gjenåpne tiltalepost I b og II som omhandlet oppbevaring av narkotika og dopingmidler.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning delvis til følge.