(2022/77) Familievold

§391 nr. 3 (nye bevis og omstendigheter)

En kvinne ble i 2016 dømt i Oslo tingrett til betinget fengsel i 9 måneder for gjentatte ganger å ha mishandlet sine to barn. Påtalemyndigheten anket lovanvendelsen under skyldspørsmålet og straffutmålingen til Borgarting lagmannsrett, som ved dom i 2017 forkastet anken.

Domfelte begjærte gjenåpning, og viste til at begge barna i ettertid hadde forklart at domfelte ikke hadde slått dem, og at deres forklaringer var påvirket av faren. Det ble også vist til at faren, i sivil dom fra 2015, var blitt tildelt daglig omsorg og foreldreansvar for barna, mens domfelte kun fikk samværsrett. Det ble avsagt ny dom i barnefordelingssaken i 2021, hvor domfelte alene fikk omsorg og foreldreansvaret for barna, mens faren fikk rett til samvær én gang i måneden under tilsyn. Etter anke til lagmannsretten, ble det bestemt at faren ikke skulle ha noe samvær med barna.

Kommisjonen viste til at tingretten, i forbindelse med barnefordelingssaken i 2021, uttalte at det kunne stilles spørsmål ved om volden fra mor var så omfattende som det ble lagt til grunn i straffedommen i 2017. Tingretten viste også til et sakkyndig notat fra 2020, hvor datteren forklarte at hun ikke kunne huske å ha blitt slått av mor. Kommisjonen viste også til en sakkyndig rapport fra 2021 hvor begge barna hadde uttalt at det ikke var sant at mor hadde utøvd vold mot dem, og at deres tidligere forklaringer var påvirket av far. Lagmannsretten viste i sin dom i 2021 til at begge barna hadde uttalt i ettertid at de var påvirket av faren da de forklarte seg om vold fra mor i forbindelse med straffesaken mot henne.

Etter kommisjonen vurdering var det i dommene fra 2021 om foreldreansvar m.v. og i de sakkyndige rapportene som var innhentet, fremkommet nye omstendigheter eller nye bevis som var egnet til å føre til gjenåpning, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. De nye opplysninger tilsa at det kunne være tvil om domfelte hadde utøvet vold mot sine to barn slik som beskrevet i dommen, eller i alle fall om omfanget av denne voldsutøvelsen var slik som det ble lagt til grunn ved straffutmålingen.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.