(2021/40 m.fl) Vold og vinning m.m.

Vold og vinning m.m. - § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet). Begjæring fra påtalemyndigheten.

En mann ble i perioden 1992 - 2016 domfelt elleve ganger for volds- og vinningskriminalitet, trusler, ordensforstyrrelser, og brudd på vegtrafikkloven og legemiddelloven. Handlingstidspunktene strakk seg fra mars 1991 til november 2015.

I forbindelse med en ytterligere straffesak mot domfelte i 2016, ble han funnet å være utilregnelig på gjerningstidspunktet for handlinger begått sommeren 2016. Retten oppnevnte derfor rettspsykiatriske sakkyndige til å vurdere hvorvidt domfelte hadde vært psykotisk også på tidspunktet for tidligere straffbare handlinger. De sakkyndige konkluderte med at domfelte hadde vært psykotisk store deler av perioden 1991-2016.

På bakgrunn av den sakkyndige erklæringen begjærte riksadvokaten gjenåpning av domfeltes elleve dommer fra denne perioden.

Kommisjonen fant at den sakkyndige rapporten, som konkluderte med at domfelte ikke hadde vært strafferettslig tilregnelig på handlingstiden jf. straffeloven (1902) § 44, var et nytt bevis eller en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæring om gjenåpning til følge.