(2021/76) Brudd på kontaktforbud m.m.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet). Begjæring fra påtalemyndigheten.

En kvinne ble i 2018 dømt i Haugaland tingrett for brudd på kontaktforbud, seksuelt krenkende adferd uten samtykke og hensynsløs adferd. Hun ble dømt til fengsel i 60 dager, hvorav 20 dager ble gjort betinget. Hun ble også ilagt kontaktforbud mot fornærmede og dømt til å betale sakskostnader.

I forbindelse med etterforskningen av en senere straffesak mot kvinnen, ble det gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av henne. De sakkyndige konkluderte med at hun antakelig var psykotisk på gjerningstidspunktet for de nye straffbare forholdene. På bakgrunn av dette ble de samme sakkyndige oppnevnt til å vurdere hennes tilregnelighet på handlingstidspunktet for forholdene pådømt i dommen fra 2018. De sakkyndige konkluderte med at domfelte antakelig var psykotisk også på dette tidspunktet. På grunnlag av dette begjærte påtalemyndighet gjenåpning av dommen fra 2018 til gunst for domfelte. Domfelte stilte seg bak påtalemyndighetenes begjæring.

Kommisjonen fant at den sakkyndige erklæringen var en ny omstendighet, som var egnet til å føre til frifinnelse, og at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.