(2021/52 m.fl.) Trafikk- og narkotikaovertredelser, vold m.m.

Trafikk- og narkotikaovertredelser, vold m.m. - § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann var i perioden 2014-2019 domfelt seks ganger for vegtrafikk- og narkotikaovertredelser, voldslovbrudd m.m. Handlingstidspunktene strakk seg fra januar 2014 til september 2018.

Han begjærte gjenåpning og viste til at det forelå tvil om hans tilregnelighet på handlingstidspunktene.

Kommisjonen oppnevnte rettspsykiatrisk sakkyndige som konkluderte med at domfelte var psykotisk på tiden for de påklagede handlingene. Det forelå dermed en ny omstendighet.

Etter kommisjonens vurdering var det en rimelig mulighet for at domfelte ville ha blitt frifunnet på grunn av manglende skyldevne dersom retten hadde vært kjent med hans psykiske tilstand på handlingstidspunktene, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.