(2022/238) Æresdrap

- § 391 nr. 3 (ny omstendighet, ulovlig kroppsvisitasjon under varetekt, vesentlig mildere rettsfølge)

En mann ble i 2015 dømt i Oslo tingrett for overlagt drap på sin bror og to av sine nevøer. Straffen ble satt til fengsel i 17 år. Domfelte anket over straffutmålingen. I Borgarting lagmannsrett ble han på nytt dømt til 17 års fengsel.

Domfelte begjærte gjenåpning av straffutmålingen. Han anførte som ny omstendighet at han hadde vært utsatt for 312 ulovlige kroppsvisitasjoner mens han satt varetektsfengslet. Domfelte anførte at dette, i lys av nyere praksis fra Høyesterett og Gjenopptakelseskommisjonen, måtte kompenseres i form av et ytterligere varetektsfradrag på 156 dager.

Kommisjonen fant at opplysningen om at domfelte var utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner i varetektsperioden, og at dette skulle kompenseres, var en «ny omstendighet» etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Kommisjonen fant videre at den nye omstendigheten var egnet til å føre til en «vesentlig mildere rettsfølge». Kommisjonen viste til tidligere avgjørelser hvor ulovlige kroppsvisitasjoner var anført som gjenåpningsgrunn, og kommisjonen fant at et eventuelt ytterligere varetektsfradrag eller en reduksjon i straffen i denne saken ville ligger over det som etter kommisjonens praksis skal til for å

gjenåpne straffutmålingen. Vilkårene for gjenåpning av straffutmålingen etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. ble ansett oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning av straffutmålingen til følge.