(2022/280, 2022/281, 2022/282 og 2022/283) Diverse straffbare forhold

§ 391 nr. 3 (begjæring fra påtalemyndigheten, ny omstendighet, ny sakkyndig erklæring, lett psykisk utviklingshemming)

En mann ble i perioden fra 2007 til 2017 domfelt fire ganger for ulike straffbare forhold.  

Påtalemyndigheten begjærte i 2022 gjenåpning av straffutmålingen i de fire dommene til gunst for domfelte. Grunnlaget for begjæringen var en ny rettspsykiatrisk erklæring avgitt i januar 2022. Denne ble utarbeidet i forbindelse med en ny straffesak mot domfelte. De sakkyndige fant blant annet at domfelte viste en fullskala IQ på 60. De konkluderte med at domfelte oppfylte kriteriene for diagnosene Lett psykisk utviklingshemming og Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av alkohol, avhengighetssyndrom.

Kommisjonen fant at den nye rettspsykiatriske erklæringen er en ny omstendighet som synes egnet til å føre til en vesentlig mildere rettsfølge, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Vilkårene for gjenåpning av straffutmålingen var oppfylt.  

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning av straffutmålingen til følge.