(2022/276 m.fl.) Vold mot politiet mm.

- § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet). Begjæring fra påtalemyndigheten.

En mann ble i 2017 og 2018 domfelt tre ganger for ulike straffbare handlinger, herunder vold og trusler mot politiet. Riksadvokaten begjærte gjenåpning av de tre dommene under henvisning til at domfelte i en senere straffesak var blitt ansett utilregnelig. Til grunn for vurderingen forelå en rettspsykiatrisk undersøkelse som var foretatt i 2022. De sakkyndige vurderte det slik at domfelte hadde vært psykotisk i flere år - minst siden 2016, sannsynligvis før dette også. Handlingstidspunktene i de tre dommene som var begjært gjenåpnet var i perioden mai-juli 2017 og i perioden mars-mai 2015.

Kommisjonen fant at den nye rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet/nytt bevis som var egnet til å føre til frifinnelse, og at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.