(2023/148) Kroppsskade. Tyveri. m.m.

- § 391 nr. 3 (ny omstendighet, ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet). Begjæring fra påtalemyndigheten.

En mann ble i 2021 dømt i tingretten for diverse lovbrudd som kroppsskade, tyveri m.m. Straffen ble satt til fengsel i ett år og tre måneder. Han ble også dømt til å betale oppreisningserstatning og erstatning til flere fornærmede.

Under etterforskningen av en senere straffesak ble det gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av domfelte. De sakkyndige konkluderte med at domfelte antagelig oppfylte kriteriene for diagnosen paranoid schizofreni med forverrelse under rus, og at debuttidspunkt var for minst to år siden. Det ble innhentet en tilleggserklæring fra de samme sakkyndige for å vurdere de straffbare forholdene i dommen fra 2021. De sakkyndige fant at det mest sannsynlig var rusbruk og prodromalsymptomer på schizofreni parallelt fra starten av 2020. Kriteriene for diagnosen ble nok oppfylt en gang i løpet av perioden for de pådømte forhold – mest sannsynlig i løpet av senhøsten 2020.

På bakgrunn av erklæringene begjærte Riksadvokaten gjenåpning av dommen fra 2021. Domfelte sluttet seg til Riksadvokatens begjæring.

Kommisjonen fant at de rettspsykiatriske erklæringene var en ny omstendighet. Med den tvilen som forelå rundt den prodromale fasen og debut for domfeltes schizofreni, var det etter kommisjonens vurdering en rimelig mulighet for at domfelte ville ha blitt frifunnet på grunnlag av manglende skyldevne dersom retten hadde vært kjent med domfeltes psykiske tilstand. Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.