(2023/177, 2023/178) Vold m.m.

- § 391 nr. 3 (Begjæring fra påtalemyndigheten. Ny sakkyndig erklæring. Tilregnelighet)

En mann ble i 2005 og 2006 dømt i tingretten for ulike straffbare forhold, deriblant vold, trusler, skadeverk og ordensforstyrrelser.

Påtalemyndigheten begjærte i 2023 gjenåpning av dommene til gunst for domfelte. Grunnlaget for begjæringen var en ny rettspsykiatrisk erklæring avgitt i januar 2023. Denne ble utarbeidet i etterkant av en ny straffesak mot domfelte. De sakkyndige konkluderte med at domfelte oppfylte kriteriene for diagnosen Paranoid schizofreni ved hendelsene han ble domfelt for i 2005 og 2006.

Kommisjonen fant at den nye rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet som synes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Vilkårene for gjenåpning var dermed oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.