(2023/73, 2023/74, 2023/75, 2023/77, 2023/76, 2023/71, 2023/72) Vold mm.

- § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i perioden 2010-2021 domfelt en rekke ganger for ulike straffbare handlinger, deriblant legemsbeskadigelse, vold mot politiet og trusler.

Domfelte begjærte gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen i 2022 under henvisning til at han i en senere straffesak var blitt ansett utilregnelig. Til grunn for vurderingen forelå en rettspsykiatrisk undersøkelse som var foretatt i 2022. Kommisjonen oppnevnte sakkyndige til å vurdere når domfelte ble alvorlig psykisk syk. De sakkyndige vurderte at domfelte hadde vært psykotisk fra rundt mars 2018. Handlingstidspunktet i de syv ulike dommene som var begjært gjenåpnet var mai 2009 til august 2020. 

Kommisjonen fant at den nye rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet som syntes egnet til å føre til frifinnelse for noen av forholdene, og at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt for disse. Dommene fra 2010 til 2017 ble ikke gjenåpnet, mens dommene fra 2018 og dom fra 2021 ble gjenåpnet.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.