(2023/221) Brudd på besøksforbud

- § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i 2022 dømt i tingretten for tre brudd på et besøks­forbud. Straffen ble satt til fengsel i 30 dager, hvorav 15 dager ble gjort betinget. Domfelte anket ikke.

Domfelte begjærte gjenåpning av dommen og anførte at han ikke hadde skyldevne da handlingene ble begått. Han viste til en rettspsykiatrisk erklæring fra mars 2023 der de sakkyndige hadde konkludert med diagnosen paranoid schizofreni og at det var holdepunkter for at domfelte hadde hatt psykose­symptomer i vekslende omfang og intensitet i en årrekke. Påtalemyndigheten tiltrådte begjæringen om gjenåpning av straffesaken.

Kommisjonen fant at det forelå nye omstendigheter eller bevis som skapte tvil om domfeltes skyldevne/tilregnelighet da de straffbare handlingene ble begått. Den nye sakkyndige erklæringen innebar at det forelå en rimelig mulighet for at domfelte ville ha blitt frifunnet for handlingene dersom erklæringen hadde foreligget for den dømmende rett. Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var dermed oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.