(2023/284, 2023/285, 2023/286, 2023/287, 2023/288, 2023/289) Trusler m.m.

- § 391 nr. 3 (Ny sakkyndig erklæring. Tilregnelighet) Begjæring fra påtalemyndigheten.

En mann ble mellom 2013 og 2021 dømt ved seks anledninger for ulike straffbare forhold. Påtalemyndigheten begjærte i 2023 gjenåpning av de seks dommene til gunst for domfelte. Grunnlaget for begjæringen var en ny rettspsykiatrisk erklæring avgitt i juni 2023. De sakkyndige konkluderte med at domfelte oppfylte kriteriene for diagnosen paranoid psykose. 

Kommisjonen vurderte at den nye rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet som synes egnet til å føre til frifinnelse for de aktuelle dommene, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Vilkårene for gjenåpning var dermed oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.