(2023/69, 2023/84, 2023/85, 2023/88, 2023/89, 2023/90, 2023/91, 2023/99, 2023/100) Skadeverk, tyveri, bedrageri, vold, narkotika mv.

- § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet, lett psykisk utviklingshemming)

En mann ble i perioden 2009 til 2021 domfelt ni ganger for en rekke ulike lovbrudd, blant annet skadeverk, tyverier, bedrageri, vold, brudd på narkotikalovgivningen mv. I forbindelse med en ny straffesak i 2022, hvor domfelte ble dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern, ble det avgitt en rettspsykiatrisk erklæring som konkluderte med at domfelte var schizofren og hadde en alvorlig sviktende virkelighetsforståelse, samt at han hadde en lett psykisk utviklingshemming. Påtalemyndigheten begjærte gjenåpning av straffespørsmålet for dommene, og skyldspørsmålet for én dom. Samtidig anmodet påtalemyndigheten om at det skulle foretas en rettspsykiatrisk undersøkelse av domfelte for perioden 2009-2020. Domfeltes advokat sluttet deg til dette, og sendte også over ny evnetest av domfelte.

Kommisjonen oppnevnte de samme sakkyndige som tidligere hadde avgitt rettspsykiatrisk erklæring for å besvare enkelte spørsmål.

Kommisjonen fant at det forelå nye omstendigheter i saken etter straffeprosessloven § 391 nr. 3, og viste herunder til den nye dommen fra 2022, rettspsykiatrisk erklæring fra 2022, og erklæring avgitt til kommisjonen i 2024. Kommisjonen drøftet om de nye omstendighetene synes egnet til frifinnelse. Kommisjonen bemerket at for den siste dommen, fra 2021, var vilkårene for gjenåpning av dommen klart oppfylt på bakgrunn av de nye omstendighetene. For de øvrige åtte dommene bemerket kommisjonen at samtidig som det var problematisk å fastsette debuttidspunktet for domfeltes schizofreni, var det også flere opplysninger som pekte mot schizofreni allerede da domfelte var i 14 års alder. I tillegg, og ikke minst, viste kommisjonen til at domfelte hadde en utviklingshemming helt ned mot grensen for straffrihet i straffeloven. Kommisjonen fant etter dette at det forelå en rimelig mulighet for at retten, dersom den hadde vært kjent med de nye opplysningene, ville avsagt frifinnende dom.

Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning av dommene var oppfylt etter straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonens avgjørelse var enstemmig.