(2009 0119) – bedrageri

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet)

En mann ble i 2007 dømt i tingretten for merverdiavgiftsbedrageri på kr 72.190, forsøk på merverdiavgiftsbedrageri på kr 416.607, unnlatt levering av selvangivelse med næringsoppgave for inntektsårene 2004 og 2005 og unnlatt levering av omsetningsoppgaver fra og med 2. termin 2004 til og med 6. termin 2006. Straffen ble av tingretten satt til fengsel i 6 måneder hvorav 90 dager ble gjort betinget. Dommen ble anket til lagmannsretten, som kun fremmet anken over straffutmålingen. Straffen ble av lagmannsretten satt til 5 måneders betinget fengsel.

Domfelte begjærte gjenåpning av saken og viste til vedtak fra Skattedirektoratet i klagesak, som var truffet etter at straffedommen var rettskraftig. Underliggende etaters vedtak ble endret av direktoratet, ved at beløpene som domfellelsen bygde på ble betydelig redusert. Påtalemyndigheten tiltrådte begjæringen.

Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var til stede, idet Skattedirektoratets vedtak var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse av domfelte for tiltalens post I, som gjaldt merverdiavgiftsbedrageri. Det var også en rimelig mulighet for frifinnelse for tiltalens post II, forsøk på merverdiavgiftsbedrageri, eventuelt en vesentlig mildere rettsfølge for forholdet idet beløpet som ble lagt til grunn i dommen var for høyt. Tiltalens post III og IV, som gjaldt unnlatt levering av omsetningsoppgaver og selvangivelser med næringsoppgaver, ble også gjenåpnet idet kommisjonen viste til at så vel skyldspørsmålet som en eventuell straffutmåling for disse postenes vedkommende, burde ses under ett med resultatet av en ny behandling av de øvrige forhold i tiltalen.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

Etter ny hovedforhandling avsa tingretten frifinnende dom.