(2009 0126) – seksuelt krenkende atferd

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet eller nytt bevis egnet til anvendelse av en vesentlig mildere rettsfølge) – straffutmåling – begjært av påtalemyndigheten

En 20 år gammel mann ble i 2008 dømt i lagmannsretten til fengsel i 9 måneder for seksuelt krenkende atferd. Straffen var fellesstraff med utmålt straff i dom av 23. juni 2008 hvor domfelte ble dømt til samfunnsstraff i 240 timer for forsøk på grovt ran. Ved straffutmålingen ble det lagt til grunn at domfelte hadde fullført 55 timer av den idømte samfunnsstraffen.

Påtalemyndigheten begjærte 21. oktober 2009 gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen. Det ble vist til at det ved lagmannsrettens dom ble lagt til grunn at domfelte hadde avtjent 55 timer av samfunnsstraffen idømt ved dom av 23. juni 2008. Påtalemyndigheten fikk etter rettskraftig dom opplyst fra kriminalomsorgen at domfelte på tiden for lagmannsrettens dom hadde avtjent 170 timer samfunnstraff. Det ble anført at det ble lagt til grunn feil antall gjennomførte timer ved utmålingen av fellesstraffen. Påtalemyndigheten anførte at riktig utmålt straff ville vært 6, og ikke 9, måneders fengsel dersom retten hadde vært kjent med det faktiske antall avtjente timer.

Kommisjonens vurdering var at det forelå nye omstendigheter som var egnet til å gi en vesentlig mildere rettsfølge etter straffeprosessloven § 391 nr. 3.  Verken påtalemyndigheten eller retten var kjent med at domfelte i tiden mellom tingrettens dom og lagmannsrettens dom hadde avtjent ytterligere 115 timer av samfunnsstraffen, slik at det samlede timetallet var 170. Dette ble ansett å være en betydelig forskjell i forhold til de 55 timene som ble lagt til grunn av retten, og det ville tilsi en reduksjon på 1/3 av straffen. Dette ble ansett å være en vesentlig mildere rettsfølge.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge for så vidt gjaldt straffutmålingen.

Etter skriftlig behandling avsa lagmannsretten deretter ny dom der straffen ble satt til fengsel i 5 måneder.