(2010 0135) Bedrageri

§ 392 første ledd (endret lovtolking -ankenektelse)

En mann ble i 2003 dømt i tingretten for bedrageri. Anken over tingrettens dom ble av lagmannsretten delvis nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. Han hadde tidligere begjært gjenåpning to ganger tidligere, senest i 2008 under henvisning til at den ubegrunnede ankenektelsen var konvensjonsstridig. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Kommisjonen la vekt på at det var gått mindre enn 5 år siden rettskraftig dom da han fremmet begjæringen til kommisjonen i 2008. Begjæringen ble tatt til følge.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten avsa etter dette en begrunnet beslutning om å nekte anken fremmet.