(2020/67) Uaktsomt drap

- § 391 nr. 3 (nytt bevis)

En mann ble i 2013 dømt i lagmannsretten for uaktsomt drap ved motorvogn. Straffen ble satt til fengsel i 6 måneder. Han ble også idømt sperrefrist for retten til å føre motorvogn for alltid og dømt til å betale oppreisningserstatning.

Domfelte begjærte gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen i 2020. Han anførte blant annet at ny oppmåling av sving som var relevant for hendelsen, var et nytt bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen fant at det var tvil om den dømmende rett opererte med korrekt svingradius av aktuell kurve ved vurderingen av straffeskyld. Kommisjonen antok at nye oppmålinger av sving ville ha medført at retten la til grunn en høyere beregning av kritisk hastighet ved vurdering av sjåførens marginer under kjøringen.

Kommisjonen vurderte at nye oppmålinger av svingradius og de konsekvenser det fikk for vurderingen av marginene i saken, ga en rimelig mulighet for frifinnelse dersom dette hadde vært fremme for den dømmende rett.

Kommisjonen fant dermed at nye oppmålinger av sving var et nytt bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.