(2023/211) Voldtekt

- § 391 nr. 3 (nytt bevis)

En mann ble i 2023 i lagmannsretten dømt for voldtekt. Straffen ble satt til fengsel i 3 år og 6 måneder. Fullbyrdingen av ett år av fengselsstraffen ble utsatt med en prøvetid på 5 år.

Domfelte begjærte gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen i 2023. Han anførte at utvalgte mediefiler tilkommet etter dommen fra lagmannsretten, var nye bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen vurderte at de aktuelle mediefilene var å anse som nye bevis, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Kommisjonen vurderte videre at mediefilene endret forutsetningene for å vurdere deler av det relevante bevisbildet som var fremme for den dømmende rett.

Kommisjonen fant at mediefilene var nye bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.