(2023/196 m.fl.) Vinning m.m.

- § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i perioden 2021 til 2022 domfelt tre ganger for ulike straffbare handlinger. Noen av tiltalepostene ble behandlet i alle de tre dommene, og dommene gjelder derfor i stor grad de samme straffbare forholdene.     

I 2021 ble han dømt i tingretten for blant annet flere tilfeller av uberettiget vinning, utbytte fra straffbar handling, trusler om straffbar handling, bæring av kniv på offentlig sted, vold, forstyrrelse av alminnelig fred og orden og trusler mot offentlig tjenestemann. Straffen ble satt til fengsel i ett år. Domfelte anket noen av tiltalepostene til lagmannsretten. Lagmannsretten opphevet de påankede tiltalepostene på grunn av mangelfulle domsgrunner, men fastsatte straffen for de øvrige tiltalepostene som ikke var påanket. Straffen ble satt til fengsel i 120 dager. De tiltalepostene som ble opphevet i lagmannsretten, ble behandlet på nytt i tingretten, sammen med andre lignende forhold. Det ble utmålt en fellesstraff med straffen fra lagmannsretten. Straffen ble satt til fengsel i 10 måneder.   

Domfelte begjærte ved sin forsvarer gjenåpning av de tre dommene for Gjenopptakelseskommisjonen i 2023. Han anførte at han hadde vært utilregnelig som følge av psykose. I forbindelse med nye straffbare handlinger i 2021, ble domfelte underlagt en full rettspsykiatrisk undersøkelse. Med henvisning til den rettspsykiatriske erklæringen, henla politiet andre mulige straffbare forhold fordi det var tvil knyttet til domfeltes skyldevne. 

Påtalemyndigheten sluttet seg til domfeltes begjæring om gjenåpning.  

Kommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen er en ny omstendighet som synes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Den nye
sakkyndige erklæringen innebar at det forelå en rimelig mulighet for at domfelte ville ha blitt frifunnet for handlingene dersom erklæringen hadde foreligget for den
dømmende rett. Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var dermed oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.