(2023/202) Bedrageri

- § 391 nr. 3 (ny omstendighet)

En mann ble i 2023 dømt i tingretten for grovt bedrageri og falsk forklaring overfor NAV. Straffen ble satt til fengsel i 55 dager. 

Domfelte begjærte gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen i 2023. Han var dømt for, mens han gikk på arbeidsavklaringspenger, uriktig å ha oppgitt på meldekort til NAV at han hadde arbeidet 70 timer, når han i realiteten hadde arbeidet 1252,5 timer. Domfelte anførte at det antall timer retten la til grunn var feil, og at han hadde jobbet 733 timer i den aktuelle perioden. Han la frem en vaktliste som viste dette. 

Kommisjonen innhentet dokumentasjon fra domfeltes arbeidsgiver, som bekreftet at han kun hadde arbeidet 733 timer i den aktuelle perioden. En sammenligning av NAV sine beregninger opp mot arbeidsgivers dokumentasjon, viste at NAV i sin beregning hadde lagt til en 30%-stilling som domfelte hadde. Arbeidsgiver presiserte overfor kommisjonen at vaktlisten med 733 timer også omfattet denne 30%-stillingen. 

Påtalemyndigheten gikk ikke nærmere inn på rettens beregninger, som var basert på NAV sine beregninger. De uttalte imidlertid at de var enig i at dommen burde gjenåpnes dersom det medførte riktighet at korrekt antall timer var 733. Dette ville etter påtalemyndighetens oppfatning kunne påvirke både bedrageriets karakter som grov og straffutmålingen. 

Den vaktlisten som domfelte la frem for kommisjonen var også oversendt fra arbeidsgiver til NAV i forbindelse med NAV sin kontroll, og var således ikke ny informasjon som sådan. Kommisjonen vurderte likevel at klargjøringen omkring hvor mange timer domfelte hadde arbeidet måtte anses som nye omstendigheter som ikke forelå for retten. Kommisjonen fant videre at denne klargjøringen var egnet til å føre til anvendelse av en mildere strafferegel, ved at det forelå en rimelig mulighet for at bedrageriet ikke ville blitt ansett som grovt, men som simpelt, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.  Domfelte var også dømt for falsk forklaring, og som følge av hensiktsmessighetshensyn og den nære sammenhengen mellom tiltalepostene, besluttet også kommisjonen gjenåpning av tiltaleposten som gjaldt falsk forklaring. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.