Lars Grønnerød

Saken mot Lars Grønnerød gjenåpnes ikke

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har i møte 17. juni 2010 besluttet ikke å ta Lars Grønnerøds begjæring om gjenåpning til følge.

Lars Grønnerød ble ved Eidsivating lagmannsretts dom av 5. april 2002 dømt til fengsel i 18 år for medvirkning til tre overlagte drap.

Den 15. februar 2006 fremsatte han begjæring om gjenåpning av sin sak.

Gjenopptakelseskommisjonen har gått gjennom og vurdert sakens dokumenter. I tillegg har kommisjonen foretatt en relativt omfattende utredning med blant annet en rekke vitneavhør. Ved sin avgjørelse har kommisjonen vurdert det samlede bevismateriale.

Kommisjonen har drøftet to grunnlag for gjenåpning:

  • Om det er nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse, anvendelse av en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.
  • Om det er særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig, jf. straffeprosessloven § 392 annet ledd.

Kommisjonen har vurdert de nye forhold som har fremkommet etter dommen i 2002, og har konkludert med at det ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til et annet resultat. Ved denne vurderingen har kommisjonen tatt utgangspunkt i at Grønnerød er dømt for medvirkning. Opplysninger som har fremkommet under kommisjonens utredning om en mulig ny gjerningsperson, er dermed i utgangspunktet ikke egnet til å lede til frifinnelse av Grønnerød. Det er heller ikke fremkommet momenter som kan gi grunnlag for en vesentlig mildere straff.

Kommisjonen har også foretatt en ny samlet analyse av beviskjeden som førte frem til den fellende dommen. I den sammenheng er det også tatt hensyn til den utredning kommisjonen selv har foretatt, og at Grønnerød i herredsretten ble dømt for medvirkning til uaktsomme drap og idømt en vesentlig mildere straff. Kommisjonen har kommet til at det ikke er tilstrekkelige holdepunkter for gjenåpning av saken.

Kommisjonens avgjørelse er lagt ut på kommisjonens hjemmeside, www.gjenopptakelse.no. Det vises til avgjørelsen, som ikke vil bli kommentert ytterligere av kommisjonen.


Helen Sæter
leder
Tlf.: 22 99 13 70