Artikkel

(2004 00066) Vegtrafikkloven

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En mann var i 2002 dømt for promillekjøring. Han ble dømt til fengsel i 24 dager samt til å betale en bot på kr 20 000. Førerkortet ble inndratt for alltid som følge av at det var annen gangs domfellelse for kjøring i påvirket tilstand. Domfelte begjærte gjenopptakelse for kommisjonen under henvisning til at retten hadde lagt til grunn for høy promille. Dessuten at det var begått lovanvendelsesfeil, idet retten ikke hadde tatt hensyn til lovendringer som følge av nedjustert promillegrense.

Domfeltes promille var målt til 0,48 en drøy time etter kjøringen. Retten hadde lagt til grunn at promillen på tidspunktet for kjøringen var 0,58 ut fra at domfelte ble antatt å ha forbrent 0,10 promille i løpet av den timen som var gått. Kommisjonen innhentet en sakkyndig uttalelse fra Statens institutt for Folkehelse. Den sakkyndige gav her uttrykk for at det var en liten mulighet for at den alkoholmengden som domfelte drakk før kjøringen ikke var fullstendig fordelt i kroppen da blodprøven ble avgitt. Kommisjonen viste til dette samt til Høyesteretts kjennelse i Rt 1999 s. 1468 der Høyesterett enstemmig gav uttrykk for at det ikke burde tilbakeregnes for mellomliggende forbrenning når den mellomliggende perioden ikke er mer enn ca to timer. Kommisjonen gav uttrykk for at det burde utvises varsomhet med å tilbakeregne promillen i et tidsrom hvor det var risiko for at alkoholkonsentrasjonen ikke hadde sunket, og den fant at det var en rimelig mulighet for at den sakkyndige erklæringen, dersom den hadde foreligget for den dømmende rett, ville ha ledet til at forhørsretten ikke hadde foretatt tilbakeregning av promillen. Dersom retten hadde lagt til grunn at promillen var lavere enn 0,5, ville normalreaksjonen ved gjentakelse ha vært bot eller bot og betinget fengsel. Kommisjonen anså den sakkyndiges vurdering for å være en ny omstendighet eller nytt bevis som syntes egnet til å føre til anvendelsen av en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge, jf straffeprosessloven § 391 nr 3 og henviste saken til retten for ny behandling.

* * * * *

Etter ny behandling avsa tingretten deretter dom på betinget fengsel i 20 dager med en prøvetid på to år, samt en bot på kr 8.000. Videre avsa retten dom for tap av førerretten, slik at tapet skulle opphøre ved domstidspunktet, og slik at domfelte måtte avlegge full ny førerprøve for å få igjen førerretten.