Artikkel

(2004 00129) Vegtrafikkloven

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En mann ble i 2002 dømt til fengsel i 60 dager samt en bot for overtredelser av vegtrafikkloven. Han ble domfelt i 2003 for nye forhold. Etter den siste dommen ble det foretatt full judisiell observasjon av domfelte. Det ble utarbeidet en rettspsykiatrisk erklæring og en tilleggserklæring fra de sakkyndige. Disse medførte at dommen fra 2003 ble gjenopptatt, og domfelte ble frifunnet under henvisning til at han var psykotisk på tidspunktet for de pådømte handlinger, jf. straffeloven § 44. Etter dette begjærte domfelte også gjenopptakelse av dommen fra 2002 med samme begrunnelse. Påtalemyndigheten sluttet seg til begjæringen.

Kommisjonen fant at de forholdene domfelte ble dømt for i 2002 var begått i en periode hvor han i henhold til den rettspsykiatriske erklæringen var psykotisk i rettspsykiatrisk forstand, jf. straffeloven § 44. Kommisjonen anså dette som en ny omstendighet eller nytt bevis som syntes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr 3. Saken ble henvist til retten for ny behandling.

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.