Artikkel

(2004 00210) Vold, drukkenskap med mer

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En 18 år gammel mann ble i Sunnfjord herredsrett høsten 2001 dømt til fengsel i 7 måneder, hvorav 6 måneder ble gjort betinget, for legemsbeskadigelse, legemsfornærmelse og for overtredelse av drukkenskapsloven, legemiddelloven og vegtrafikkloven. Påtalemyndigheten anket over straffutmålingen, og Gulating lagmannsrett fastsatte straffen til ubetinget fengsel i 7 måneder.

I 2003 ble det tatt ut tiltale mot domfelte for nye straffbare handlinger. Det ble i denne forbindelse oppnevnt en rettspsykiatrisk sakkyndig, som konkluderte med at tiltalte mest sannsynlig var sinnssyk på tiden for de straffbare handlingene. Tiltalen ble etter dette trukket og saken henlagt på grunn av tvil om tiltaltes tilregnelighet.

Det ble etter dette utarbeidet en foreløpig rettspsykiatrisk erklæring, som konkluderte med at domfelte trolig var psykotisk i den tiden han begikk de straffbare handlingene som han ble dømt for i 2001. I november 2004 begjærte domfelte gjenopptakelse av dommen fra 2001. Kommisjonen oppnevnte to rettspsykiatrisk sakkyndige, som fikk til mandat å gi en uttalelse om tilregnelighetsspørsmålet på tiden for de forhold som ble pådømt av herredsretten høsten 2001. I erklæringen uttalte de sakkyndige at de antok at det var betydelig sannsynlighetsovervekt for at domfelte ikke var psykotisk og at hans atferd og symptomer i det aktuelle tidsrom var rusrelaterte. De sakkyndige kunne imidlertid ikke se helt bort fra at domfelte var psykotisk i deler av eller hele aktuelle tidsrom.  

Kommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen fra 2006 var nye omstendigheter som var ga grunnlag for gjenopptakelse. Selv om de sakkyndige antok at det var betydelig sannsynlighetsovervekt for at domfelte ikke hadde vært psykotisk, reiste erklæringen, sammen med sakens øvrige opplysninger, slik grad av tvil at spørsmålet om domfeltes skyld burde prøves på nytt. Vilkårene for gjenopptakelse etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var til stede, og saken ble henvist til retten for ny behandlingen etter straffeprosessloven § 400. Avgjørelsen var enstemmig.

* * * * *

Etter ny behandling avsa tingretten frifinnende dom.