Artikkel

(2004 00218) Økonomisk straffesak

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet – ved senere sivilt søksmål ble faktum vurdert annerledes enn i straffesaken)

En 45 år gammel mann var deleier i et selskap som hadde et datter- og datterdatterselskap. Han lånte ut penger til datterdatterselskapet og krevde fradrag for disse utgiftene på selvangivelsen. Han hevdet at pengene var lånt til morselskapet som igjen hadde lånt pengene videre til datterdatterselskapet. Lånene var senere konvertert til aksjekapital. Aksjene solgte vedkommende senere med tap som han krevde fradrag for.

Ligningskontoret hevdet pengene var lånt direkte til datterdatterselskapet, som gikk konkurs. Fradrag på tapte fordringer er ikke fradragsberettiget, mens fradrag for tap ved salg av aksjer er det. Saken ble behandlet av ligningsnemnd og overlikningsnemnd. Begge la til grunn at pengene var lånt direkte til datterdatterselskapet og således var en fordring det ikke kunne kreves fradrag for.

Mannen ble for dette og andre forhold dømt til fengsel i 120 dager, hvorav 90 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Mannen gikk så til sivil sak mot staten v/fylkesskattekontoret. I den sivile dommen fikk han medhold, det vil si retten kom til motsatt konklusjon av ligningsnemnd, overligningsnemnd og straffedomstolen. Retten la til grunn at pengene var lånt til morselskapet og deretter lånt videre til datterdatterselskapet.

Kommisjonen fant at det forelå en "ny omstendighet" i saken, nemlig en ny dom som vurderte bevisene annerledes enn en tidligere dom. Hvis vurderingen av bevisene i den sivile dommen legges til grunn, fant kommisjonen dette egnet til å føre til frifinnelse eller avvisning eller til anvendelse av en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge i en ny straffesak.

Vilkårene for gjenopptakelse etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var tilstede, og saken ble henvist til retten for ny behandling etter straffeprosessloven § 400. Avjørelsen var enstemmig.

* * * * *

Borgarting lagmannsrett besluttet 21. desember 2006 at straffesaken skulle fremmes for Follo tingrett.

Ved Follo tingretts dom 26. februar 2007 ble domfelte frifunnet for de forhold han hadde begjært gjenopptakelse for.