Artikkel

(2005 00020) Seksualforbrytelse

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En da 21 år gammel mann ble i Nedre Romerike tingrett våren 2003 dømt til fengsel i 2 år og 1 måned, hvorav 1 år og 3 måneder ble gjort betinget, for voldtekt av og seksuell omgang med en jente under 14 år. Han ble også dømt for seksuell omgang og handling med barn under 16 år. I tillegg til fengselsstraffen ble han dømt til å betale oppreisning til de fornærmede.

I 2004 ble det tatt ut tiltale mot domfelte for seksuell omgang med barn under 14 og 16 år, og for grovt tyveri. Det ble i denne forbindelse oppnevnt to sakkyndige, som konkluderte med at tiltalte var psykisk utviklingshemmet i høy grad på tiden for de straffbare handlingene. Tiltalen ble etter dette trukket og saken henlagt på grunn av tvil om tiltaltes tilregnelighet.

I februar 2005 begjærte domfelte gjenopptakelse av dommen fra 2003. De to sakkyndige ble i september 2005 oppnevnt av retten, og fikk til mandat å gi en uttalelse om tilregnelighetsspørsmålet på tiden for de forhold som ble pådømt i tingretten våren 2003. I tilleggserklæringen uttalte de sakkyndige at domfelte også på den tiden var psykisk utviklingshemmet i høy grad.

Domfeltes begjæring og den rettspsykiatriske tilleggserklæringen ble oversendt riksadvokaten med forespørsel om gjenopptakelsesbegjæringen tiltres. I svar fra riksadvokaten i oktober 2005 uttaler han avslutningsvis at han anser at vilkårene for gjenopptakelse foreligger og begjæringen om gjenopptakelse tiltres.

Kommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen fra 2004 og tilleggserklæringen fra 2005 var nye omstendigheter som var egnet til å føre til frifinnelse, idet domfelte ble ansett for å ha vært psykisk utviklingshemmet i høy grad på handlingstiden for de forhold han ble dømt for i tingretten våren 2003. Vilkårene for gjenopptakelse etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var til stede, og saken ble henvist til retten for ny behandlingen etter straffeprosessloven § 400. Avgjørelsen var enstemmig.

* * * * *

Eidsivating lagmannsrett besluttet 10. januar 2006 at straffesaken skulle fremmes for Hadeland og Land tingrett. Statsadvokaten i Oslo utferdiget tiltalebeslutning 27. april 2006, som ble endret ved tilleggstiltalebeslutning 12. oktober 2006. Det ble gjennomført ny hovedforhandling 23-25 oktober 2006.

Ved Hadeland og Land tingretts dom 30. oktober 2006 ble domfelte frifunnet for de postene som var nevnt i tilleggstiltalebeslutningen, og som han var blitt dømt for i tingretten i mai 2003. Han ble imidlertid dømt til tvungen omsorg etter straffeloven § 39 a, jf. straffeloven § 39 nr. 1. Han ble også dømt til å betale oppreisning til de fornærmede.