Artikkel

(2005 00047) Seksualforbrytelse

§ 391 nr. 3 (nye bevis)

En da 51 år gammel mann ble i Agder lagmannsrett i 1992 dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for utuktig omgang ovenfor to barn under 14 år; en fosterdatter og datter. I tillegg til å bli domfelt for utuktig omgang med barn under 14 år, jf. straffeloven § 195, ble han også dømt for daværende straffelov § 207; for å hatt utuktig omgang med slektning i nedstigende linje.

Domfelte begjærte i april 2005 gjenopptakelse av den del av dommen som gjaldt overgrep mot datteren. Domfelte viste til at en ny farskapstest viste at han ikke var hennes biologiske far. I tillegg anførte domfelte blant annet at det var dårlig etterforskning i saken gom gjaldt datteren og at det ikke var noen tegn på at hun hadde vært utsatt for overgrep.

Kommisjonen fant at vilkårene for gjenopptakelse etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var til stede i forhold til overtredelse av straffeloven § 207. Det var en ny omstendighet at domfelte ikke var hennes biologiske far.

Saken ble derfor gjenopptatt slik at skyldspørsmålet kunne bli prøvet på nytt hva gjaldt denne posten. Begjæringen for øvrig ble ikke tatt til følge da kommisjonen ikke kunne se at det forelå nye omstendigheter eller bevis som var egnet til frifinnelse eller andre særlige forhold som gjorde det tvilsomt om dommen for øvrig var riktig.

* * * * *

Begjæringen ble trukket av domfelte før saken ble behandlet i retten.