Artikkel

(2005 00127) Vold og skadeverk

§ 391 nr. 3 (nye vitneforklaringer)

En mann ble i 2004 dømt til fengsel i 75 dager for legemsbeskadigelse og skadeverk. Domfellelsen for legemsbeskadigelse ble begjært gjenopptatt etter at en person som ikke tidligere hadde vært inne i saken, hevdet å ha slått fornærmede på det aktuelle tidspunkt.

Kommisjonen foretok avhør av denne personen, som erkjente å ha slått fornærmede. Videre ble det innhentet legejournal som viste at vedkommende i det aktuelle tidsrom hadde blitt behandlet for skader forenlig med det oppgitte hendelsesforløpet. Også andre vitneobservasjoner innhentet tidligere i saken, støttet forklaringen hans.

Påtalemyndigheten ble foreholdt resultatet av kommisjonens utredning, og sluttet seg til begjæringen om gjenopptakelse.

Kommisjonen anså at det forelå nye bevis egnet til frifinnelse for legemsbeskadigelsen, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Saken ble henvist til retten for ny behandling.

* * * * *

Etter ny behandling avsa tingretten frifinnende dom for legemsbeskadigelsen.