Artikkel

(2006 00134) Narkotika, tyveri med mer

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En mann ble fra 1993 til 2003 domfelt fire ganger for overtredelse av blant annet narkotikalovgivningen, vegtrafikklovgivningen, samt en rekke tyverier. I forbindelse med søknad om soningsutsettelse fremkom opplysninger om at domfelte hadde vært innlagt på sykehus og fått diagnosen Paranoid Schizofreni.

På denne bakgrunn stilte påtalemyndigheten spørsmål om gjenopptakelse av de fire dommene til gunst for domfelte. Kommisjonen oppnevnte to sakkyndige som konkluderte med at domfelte hadde hatt tilstanden Paranoid Schizofreni siden år 2000. De sakkyndige antok at domfelte ikke var sinnssyk før år 2000. To av de fire dommene var fra 1993 og 1997, mens to av dommene var fra 2000 og 2003.

Kommisjonen fant at det var grunnlag for å ta begjæringen delvis til følge.
Den rettspsykiatriske erklæringen måtte anses som en ny omstendighet eller nytt bevis som syntes egnet til å føre til frifinnelse for de to dommene avsagt i 2000 og 2003, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. To av de tidligere dommene ble derfor henvist til retten for ny behandling.

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.