Artikkel

(2006 00182) Vold, dyrevern

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En mann ble i 2004 domfelt for voldsutøvelse og overtredelse av dyrevernloven. Etter at dommen forelå ble domfelte, i forbindelse med at han var siktet for andre straffbare forhold, undergitt judisiell observasjon. De rettspsykiatrisk sakkyndige vurderte også hvorvidt domfelte var psykotisk på tidspunktene for de pådømte handlinger. Etter at de sakkyndige hadde avgitt en erklæring som konkluderte med at de anså domfelte for å ha vært psykotisk på handlingstiden, ble det fra påtalemyndighetens side begjært gjenopptakelse av dommen.

Kommisjonen fant at det var grunnlag for å ta begjæringen til følge og gjenoppta dommen, idet det måtte legges til grunn at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet eller nytt bevis som syntes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Saken ble derfor henvist til retten for ny behandling.

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.