Artikkel

(2008 0004, 2008 0005, 2008 0006, 2008 0007, 2008 0008, 2008 0009) Vold, narkotika, vinning, veitrafikklovgivning med mer

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport - tilregnelighet)

En mann (født 1976) var gjentatte ganger tidligere dømt for blant annet vold, narkotika, vinning og overtredelse av vegtrafikklovgivningen. I 2007 ble han dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39 nr. 1.

Domfelte begjærte etter dette gjenåpning av flere dommer som var avsagt før 2007. Dette under henvisning til den rettspsykiatriske erklæringen som ble avgitt i tilknytning til dommen i 2007.

Erklæringen var avgitt av professor Kjell Noreik og spesialist i psykiatri Hans Jakob Stang. Ifølge erklæringen hadde mannen diagnosene F.20.0 - Paranoid schizofreni og F.19.5 - Psykiske lidelser som skyldes bruk av multiple stoffer eller andre psykoaktive stoffer. Psykotisk lidelse.

I erklæringen ble det videre konkludert med at mannen også måtte være psykotisk før de handlinger som ble behandlet i dommen av 2007. Det ble åpnet for at mannen kunne ha hatt en alvorlig sinnslidelse helt siden 2002/2003.

Etter kommisjonens oppfatning utgjorde de sakkyndiges erklæring en ny omstendighet som ga grunnlag for frifinnelse eller anvendelse av en vesentlig mildere rettsfølge.

En enstemmig kommisjon fant grunnlag for gjenåpning i medhold av straffeprosessloven § 391 nr. 3. Kommisjonen gjenåpnet etter dette to dommer fra 2003, en dom fra 2004, to dommer fra 2005 og en dom fra 2006.

Sakene ble henvist til retten for ny behandling.

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.