Artikkel

(2008 0070) Grovt bedrageri (Ankenektelse)

Straffeprosessloven § 392 første ledd. Bedrageri. Mann dømt til fengsel i 6 år samt til å betale erstatning med kr. 19 millioner. Anke over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet med henvisning til at anken klart ikke ville føre frem, jf. straffeprosessloven § 321annet ledd. Begjæring om gjenåpning fremmet med bakgrunn i at lagmannsrettens saksbehandling var i strid med FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 14 nr. 5 som følge av Menneskerettskomiteens avgjørelse 17. juli 2008 og Høyesteretts storkammeravgjørelse 19. desember 2008. Det ble anført at lagmannsrettens beslutning skulle vært begrunnet og at denne saksbehandlingsfeilen ga grunnlag for gjenåpning.

Gjenopptakelseskommisjonen fant at det var et brudd på SP artikkel 14 nr. 5 at lagmannsrettens beslutning ikke var begrunnet, men at dette ikke åpnet for en generell adgang til gjenåpning etter straffeprosessloven § 392 første ledd. Det må i hver enkelt sak foretas en konkret vurdering om det er grunnlag for gjenåpning, og det avgjørende vil være om det kan anses støtende at lagmannsrettens beslutning blir stående. Begjæringen ble ikke tatt til følge.

Kommisjonens avgjørelse ble kjent ugyldig av Høyesterett i storkammer 12. oktober 2010 (Rt. 2010-1170). Begjæringen om gjenåpning ble deretter tatt til ny behandling, se kommisjonens avgørelse 21. oktober 2010.