Artikkel

(2008 0121) Voldtekt og drap

§ 390 (inhabilitet), § 391 nr. 1 (straffbart forhold), § 391 nr. 2 (folkerettsstridig), § 391 nr. 3 (nye bevis og omstendigheter) og § 392 annet ledd (særlige forhold)

Viggo Kristiansen ble ved Agder lagmannsretts dom 13. februar 2002 dømt til forvaring i 21 år med minstetid på 10 år for voldtekt og drap av to jenter på hhv. 8 og 10 år i Baneheia i Kristiansand i 2000. En meddomfelt ble dømt til fengsel i 19 år.

Han begjærte gjenåpning i september 2008 og leverte sine avsluttende merknader til begjæringen i juni 2010. Gjenopptakelseskommisjonen har gått igjennom og vurdert sakens dokumenter. Som ledd i sin utredning har kommisjonen fått utført nye analyser i Spania og i Sverige av DNA-materiale som ble sikret under etterforskningen, og har innhentet sakkyndige uttalelser knyttet til dette såkalte DNA-beviset.

Kommisjonen har drøftet fem grunnlag for gjenåpning:

  • Om det foreligger inhabilitet hos en dommer som har deltatt i behandling av saken, jf. straffeprosessloven § 390.
  • Om tjenestemenn i politiet eller andre aktører i saken har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken, straffeprosessloven § 391 nr. 1.
  • Om avgjørelsen eller saksbehandlingen er i strid med en folkerettslig regel som Norge er bundet av, og dette er fastslått av en internasjonal domstol eller av FNs menneskerettskomité, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 2.
  • Om det er nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse eller vesentlig mildere straff, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.
  • Om det er særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig, jf. straffeprosessloven § 392 annet ledd. 

Kommisjonen har vurdert de nye forholdene som er påberopt etter dommen i 2002 og har konkludert med at det ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse. Nye DNA-analyser bidrar ikke til å svekke bevisene mot Viggo Kristiansen, og kaster ikke et nytt lys over saken. Det er heller ikke grunnlag for å fastslå at rettens administrator i tingretten var inhabil eller at det foreligger straffbare forhold fra tjenestemenn i politiet eller andre aktører i saken. Det foreligger heller ingen avgjørelse fra en internasjonal domstol eller fra FNs menneskerettskomité om at avgjørelsen er i strid med en folkerettslig regel som Norge er bundet av.

Kommisjonen har videre foretatt en gjennomgang av det samlede bevismateriale som førte frem til den fellende dommen, for å ta stilling til om det foreligger særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig. Kommisjonen har ikke funnet at det foreligger slike særlige forhold. Kommisjonen har heller ikke funnet noe som støtter advokat Klomsæts teori om at Viggo Kristiansens meddomfelte kunne ha vært alene som gjerningsmann  

Kommisjonen besluttet enstemmig at begjæring om gjenåpning ikke skulle tas til følge.