Artikkel

(2008 0132) Oppbevaring av amfetamin

§ 391 nr. 3 (nye omstendigheter)

Domfelte ble i Frostating lagmannsrett i mars 2008 dømt til fengsel i 9 måneder for oppbevaring av 74 gram amfetamin.

Ved ransaking på domfeltes bolig ble det i hans garasje avdekket et parti på 74 gram amfetamin fordelt på to pakker i en lynlåspose. Domfeltes DNA ble funnet på lynlåsposen.

Nye omstendigheter som ble påberopt overfor Gjenopptakelseskommisjonen var at en kamerat av domfelte overfor politiet i juli 2008 erkjente at det var han som hadde plassert amfetaminet i domfeltes garasje, uten at domfelte var klar over dette. Han hadde benyttet en lynlåspose han hadde funnet hos domfelte til å pakke amfetaminet i.

Påtalemyndigheten har overfor kommisjonen bemerket at man ikke ville ha tatt ut tiltale mot domfelte dersom man hadde vært kjent på kameratens tilståelse. Påtalemyndigheten tiltrådte begjæringen om gjenåpning.

Gjenopptakelseskommisjonen fant at det forelå nye opplysninger i saken og at disse var egnet til å føre til frifinnelse. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

* * * * *

Hålogaland lagmannsrett avsa deretter frifinnende dom.