Artikkel

(2009 0008) Forsikringsbedrageri, vegtrafikk

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport - tilregnelighet)

En mann ble i 1993 i dømt for en rekke ulike forhold, herunder forsikringsbedrageri og overtredelser av vegtrafikkloven. Ved kommisjonens avgjørelse 23. april 2008 ble tre dommer mot mannen, avsagt i perioden fra 2003 til 2004, gjenåpnet på bakgrunn at det i forbindelse med en ny sak var foretatt judisiell observasjon av ham. De sakkyndige konkluderte med at siktede var psykotisk på gjerningstidspunktet og mente at siktede hadde hatt diagnosen paranoid schizofreni i en årrekke, og at den utviklet seg etter 1987. Mannen ble frifunnet ved ny behandling av disse dommene, etter at påtalemyndigheten la ned påstand om frifinnelse.

Domfelte begjærte deretter gjenåpning av dommen fra 1993. Påtalemyndigheten sluttet til begjæringen.

På bakgrunn av den nye judisielle observasjonen fant kommisjonen at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var til stede.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

* * * * *

Kristiansand tingrett avsa deretter frifinnende dom.