Artikkel

(2009 0036) Drap

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i tingretten frifunnet for drap, men etter påtalemyndighetens anke til lagmannsretten ble han i 2008 domfelt for drapet. Lagmannsretten ga ingen begrunnelse for bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Straffen ble satt til fengsel i 7 år. Anken over lagmannsrettens dom ble av Høyesterett nektet fremmet uten begrunnelse. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764 flg.) og 19. februar 2009 (Rt. 2009 s. 187), jf. også Høyesteretts dom 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S), om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts ankenektelsesbeslutning gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.

Høyesteretts ankeutvalg avsa deretter en begrunnet beslutning og kjennelse om ikke å tillate domfeltes anke fremmet og avvise påtalemyndighetens begjæring om ny behandling av anken over straffutmålingen.