Artikkel

(2009 0090) Narkotika

§ 393 nr. 2 (nye opplysninger) – gjenåpning til ugunst

En mann ble i 2007 frifunnet i tingretten for oppbevaring av 29 kg hasj. Retten fant at det var skjellig grunn til å mistenke vedkommende for befatningen med narkotikaen, men at bevisene ikke var tilstrekkelig til domfellelse.

Påtalemyndigheten begjærte i 2009 gjenåpning. Som nye opplysninger ble anført at det var kommet til et nytt vitne i saken. Dette vitnet hadde forlatt Norge kort tid etter beslaget og ble først pågrepet i Sverige i februar 2009. Vitnet forklarte at han hadde vært delaktig i den narkotikavirksomheten tiltalen gjaldt, og at vedkommende som ble frifunnet hadde vært en sentral person i denne virksomheten. Vitnet fikk senere en tilståelsesdom for sin befatning med narkotikaen.

Det ble også anført fra påtalemyndigheten at det forelå kommunikasjonskontroll som knyttet den frifunne til et større narkotikanettverk.

Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning til ugunst etter straffeprosessloven § 393 nr. 2 var til stede. Det ble lagt vekt på at det nye vitnets forklaring var en ny opplysning som styrket og bekreftet de omstendighetene som allerede knyttet siktede til forholdet, og som tilsa at han var skyldig i den handlingen han var frifunnet for.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta påtalemyndighetens begjæring om gjenåpning til følge.