Artikkel

(2009 0149, 2010 0017, 2010 0018) Vegtrafikkloven, forulemping av offentlig tjenestemann m.m.

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet – tilregnelighet)

En mann ble i perioden 1990 til 2003 domfelt tre ganger for kjøring i påvirket tilstand, kjøring uten førerkort, forulemping av offentlig tjenestemann og krenkelse av en annens fred. Han anførte at han ikke var tilregnelig da de straffbare handlingene fant sted. Kommisjonen oppnevnte to rettspsykiatrisk sakkyndige som konkluderte med at domfelte var psykotisk på handlingstiden, og at han før 2002 var sinnssyk i rettslig forstand, slik ordlyden i straffeloven lød før endringen 1. januar 2002. Kommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonens besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning av de tre dommene til følge. 

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.