Artikkel

(2010 0102) Grov utroskap

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2004 dømt i tingretten til fengsel i 6 år for grov utroskap. Anke over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser i Rt. 2008 s. 1764 og HR-2010-01703-S om at ubegrunnete ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Begjæringen ble tatt til følge. Begjæringen ble tatt til følge.   

Lagmannsretten avsa deretter en begrunnet kjennelse og beslutning der begjæringen om å oppheve tingrettens dom ikke ble tatt til følge og anken over saksbehandlingen og bevisbedømmelsen for en av tiltalepostene ble nektet fremmet. Anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for de øvrige tiltaleposten ble tillatt fremmet for ankeforhandling sammen med anken over straffutmålingen og erstatningskravet.

Etter ankeforhandling avsa lagmannsretten ny dom. Domfelte ble igjen dømt til fengsel i 6 år for grov utroskap.

Se også sak 18.11.2010 (2010 00101 og 27.01.2011 (2010 0165).