Artikkel

(2010 0105) Seksualforbrytelse

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2007 dømt i tingretten for seksuell omgang med barn under 16 år. Begjæring om gjenåpning ble ikke tatt til følge i 2009 (GK-2009-0012). Ny begjæring ble fremsatt i 2010, hvor det ble anført at domfeltes anke over tingrettens dom var blitt nektet fremmet av lagmannsretten uten begrunnelse. Domfelte hadde ikke anket lagmannsrettens beslutning videre til Høyesterett. I lys av Høyesteretts avgjørelse 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) forelå det dermed ikke grunnlag for gjenåpning etter straffeprosessloven § 392 første ledd. Begjæringen ble ikke tatt til følge.