Artikkel

(2010 0108) Seksualforbrytelse

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2008 dømt i tingretten for seksuell omgang med barn under 16 år. Anke over tingrettens dom ble av lagmannsretten delvis nektet fremmet uten begrunnelse, og videre anke til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten avsa etter dette en begrunnet beslutning om å nekte anken fremmet.