Artikkel

(2011 0017) Trusler

§ 392 første ledd (endret lovtolkning – ankenektelse)

En mann ble i 2006 dømt i tingretten til fengsel i 120 dager for trusler og plagsom oppførsel. Anken over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser i Rt. 2008 s. 1764 og Rt. 2010 s. 1170 om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.
Kommisjonens avgjørelse var enstemmig.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten traff etter dette en begrunnet beslutning om å nekte fremmet anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltaleposten som gjaldt trusler. Lagmannsretten avsa også dom der tingrettsdommen ble opphevet mht. tiltaleposten om plagsom oppførsel. Straffen ble deretter satt til fengsel i 45 dager som i sin helhet ble gjort betinget.