Artikkel

(2012 00049) Narkotika

§ 391 nr. 3 (ny høyesterettsdom, ny omstendighet)

En mann ble i 2009 dømt i tingretten til fengsel i 4 år og 6 måneder for ulike overtredelser av narkotika- og legemiddellovgivningen, bl.a. ulovlig erverv av ca 16 000 tabletter inneholdende det narkotiske virkestoffet fenazepam og videresalg av ca 15 800 av de samme tablettene. Ny høyesterettsdom fastslo at fenazepam ikke var omfattet av derivatalternativet i narkotikaforskriften og dermed ikke var narkotika etter straffeloven § 162. Etter kommisjonens syn var høyesterettsdommen en ny omstendighet som syntes å være egnet til å føre til frifinnelse for en av postene i siktelsen, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.