Artikkel

(2012 00135) Tyveri. Naskeri. Sakkyndig uttalelse

Tilregnelighet. Ny omstendighet. Tiltrådt av påtalemyndigheten.

En kvinne ble i 2010 dømt i tingretten til en bot på kr. 12 000, erstatning og saksomkostninger for tyveri og naskeri. Under hovedforhandlingen ble det fra rettens side reist spørsmål om hennes tilregnelighet, og det ble besluttet å avslutte forhandlingene. Saken ble sendt tilbake til politiet med anmodning om at det ble foretatt en foreløpig undersøkelse av henne. Den prejudisielle observasjonen konkluderte med at domfelte var tilregnelig, og den sakkyndige kunne ikke se behov for å gjøre en full rettspsykiatrisk undersøkelse av tiltalte. Retten la denne konklusjonen til grunn og tiltalte ble dømt i tingretten i samsvar med tiltalebeslutningen.

Domfelte begikk etter dette en ny straffbar handling, men denne ble henlagt på grunnlag av uttalelser fra fastlege og psykiater som kom til at domfelte hadde vært  utilregnelig på handlingstiden. På bakgrunn av denne konklusjonen ble det fremmet begjæring til kommisjonen om gjenåpning av tingrettens dom fra 2010. Begjæringen ble tiltrådt av påtalemyndigheten, som anbefalte at det ble foretatt full judisiell undersøkelse.

Kommisjonen oppnevnte to rettspsykiatrisk sakkyndige, som i sin erklæring konkluderte med at domfelte hadde vært psykotisk på handlingstiden, jf. straffeloven § 44. Den nye sakkyndige erklæringen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse etter straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.